Privacy Policy van JK Webdesign Alkmaar

JK Webdesign respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

JK Webdesign maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.

U moet het privacybeleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. JK Webdesign privacybeleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privay Policy? Stuur een e-mail naar info@jk.nl.

Disclaimer van JK Webdesign Alkmaar

JK Webdesign Alkmaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Noordwest-Holland onder nummer 65880587.

De informatie op deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld door JK Webdesign Alkmaar. Voor de juistheid en volledigheid kan echter niet ingestaan worden. JK Webdesign Alkmaar verstrekt met de website informatie over diensten en producten die worden aangeboden. Zonder voorafgaande toestemming of mededelingen kunnen wijzigingen worden aangebracht waaronder prijswijzigingen.

JK Webdesing Alkmaar aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op de website. JK Webdesign Alkmaar stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen maar is niet aansprakelijk bij verkeerd gebruik.

Verwijzingen naar website die niet door JK Webdesign Alkmaar worden onderhouden zijn alleen ter informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene voorwaarden van JK Webdesign Alkmaar

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes

 • 2.1 JK Webdesign B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd.
 • 2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 • 3.1 JK Webdesign B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • 3.2 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JK Webdesign B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • 3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JK Webdesign B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JK Webdesign B.V. worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JK Webdesign B.V. zijn verstrekt, heeft JK Webdesign B.V. Alkmaar het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 3.4 JK Webdesign B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat JK Webdesign B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor JK Webdesign B.V. Alkmaar kenbaar behoorde te zijn.
 • 3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan JK Webdesign B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 • 4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 • 4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever JK Webdesign B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 • 5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • 5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. JK Webdesign B.V. Alkmaar zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 • 5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal JK Webdesign B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal JK Webdesign B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 • 5.4 In afwijking van lid 3 zal JK Webdesign B.V. Alkmaar geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan JK Webdesign B.V. kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding

 • 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

 • 7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt JK Webdesign B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 • 7.2 Alle door JK Webdesign B.V. Alkmaar verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van JK Webdesign B.V. worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 • 7.3 JK Webdesign B.V. behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging

 • 8.1 Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.
 • 8.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft JK Webdesign B.V. naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

 • 9.1 De vorderingen van JK Webdesign B.V. op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • - indien na het sluiten van de overeenkomst aan JK Webdesign B.V. ter kennis gekomen omstandigheden JK Webdesign B.V. goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • - indien JK Webdesign B.V. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 • 9.2 In de hierboven genoemde gevallen is JK Webdesign B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van JK Webdesign B.V. schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

 • 10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan JK Webdesign B.V..
 • 10.2 Indien een klacht gegrond is zal JK Webdesign B.V. Alkmaar de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 11. Honorarium

 • 11.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
 • 11.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
 • 11.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van JK Webdesign B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 • 11.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
 • 11.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 12. Betaling

 • 12.1 Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand.
 • 12.2 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • 12.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Gemaakte kosten

 • 13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14. Overmacht

 • 14.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van JK Webdesign B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door JK Webdesign B.V. Alkmaar niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • 14.2 Indien JK Webdesign B.V. Alkmaar bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is JK Webdesign B.V. gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 • 15.1 Op elke overeenkomst tussen JK Webdesign B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.